Colway International S.A.
ul. Hippiczna 2, 84-207 Koleczkowo
+48 58 572 62 02
office@colwayinternational.com

VAT: 5272731683
REGON: 360987881
KRS: 0000547402
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoObecna struktura akcjonariatu Colway International S.A.

Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł
Jarosław Zych - 40% - 40.000zł
Maurycy Turek - 30% - 30.000 zł
Adriana Lenartowska - 20% - 20.000 zł
Daria Wasiluk - 10% - 10.000 zł
Wymagane wkłady na kapitał zakładowy zostały wniesione w całości.

Skład Zarządu (od 10/01/2020):
Maurycy Turek - Prezes Zarządu
Daria Wasiluk - Wice Prezes Zarządu 

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej (od 18/12/2019)
Jarosław Zych - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Armanowski - członek RN
Klaudia Tylicka - członek RN 

Komunikaty:

     
 
Dematerializacja akcji

Z związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną.
Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie.


Rozwiń
Zwiń